Contact / Контакт
+359 889 66 44 86

Цени

НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ
НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ – извадка
6Чл.5. Адвокатите могат да оказват безплатна правна помощ на:
1. материално затруднени лица;
2. лица, които имат право на издръжка;
3. близки и роднини, както и на юристи.

Раздел II
Възнаграждения за съвет, справки, изготвяне на книжа и договори

Чл. 6. Възнагражденията за съвет, справка, изготвяне на книжа и договори са следните:

1. за устен съвет и справка в съдебни и административни места и др. – 30 лв.;
2. за писмена консултация – 60 лв.;
3. за проучване на дело с даване на мнение по него или правно становище – 60 лв.;
4. за жалби и сигнали до прокуратурата и полицията – 50 лв.
5. за нотариални покани, за молба за приемане или отказ от наследство, за изготвяне на книжа за нотариално вписване, за молба за опрощаване на дължими суми и за други молби – 50 лв.;
6. за молба за отказ или възстановяване на българско гражданство – 300 лв.;
7. за съставяне на завещание – 150 лв.;
8. за съставяне на: писмен договор, нотариални актове за собственост, продажба, замяна, дарение, ипотека, суперфиция и сервитути, извънсъдебна спогодба, както и за извършване и съставяне на акт по обстоятелствена проверка на база цената на съответния договор или акт:

а) при интерес до 1000 лв. – 70 лв.;
б) при интерес от 1000 до 10 000 лв. – 150 лв. + 1 на сто за горницата над 1000 лв.;
в) при интерес от 10 000 до 50 000 лв. – 250 лв. + 0,5 на сто за горницата над 10 000 лв.;
г) при интерес от 50 000 до 100 000 лв. – 500 лв. + 0,2 на сто за горницата над 50 000 лв.;
д) при интерес над 100 000 лв. – 700 лв. + 0,1 на сто за горницата над 100 000 лв.;

9. за учредяване, регистриране и вписване на промени в съответния регистър на:

а) едноличен търговец – 150 лв.;
б) събирателно дружество – 180 лв.;
в) командитно дружество – 200 лв.;
г) дружество с ограничена отговорност – 300 лв.;
д) акционерно дружество – 600 лв.;
е) кооперативно сдружение – 400 лв.;
ж) жилищностроителна кооперация – 250 лв.;
з) фондации и сдружения с нестопанска цел – 400 лв.;

10. за преобразуване на търговско дружество по реда на глава шестнадесета от Търговския закон, предвидените в т. 9 букви “б” – “д” възнаграждения се увеличават с 50 на сто;

11. за текуща правна помощ по договор с юридическо лице или едноличен търговец – 400 лв. месечно; за процесуално представителство, защита и съдействие по дела, както и за изготвянето на книжа по чл. 6, т. 3 – 5, т. 8 – 9 от наредбата по възлагане от съответното юридическо лице или едноличен търговец на адвоката се дължи отделно възнаграждение съгласно тази наредба;

12. за уговорена почасова консултантска дейност 60 лв. на час.

13. за заверяване на преписи от документи по чл. 32 от Закона за адвокатурата, предоставени на адвоката във връзка или по повод защитата на правата и законните интереси на негов клиент – 3 лв. за първа страница и по 2 лв. за всяка следваща страница.

14. за изготвяне на документации за участие в процедури по Закона за обществените поръчки, тръжни и конкурсни документации по Закона за държавната собственостЗакона за общинската собственостЗакона за концесиите адвокатското възнаграждение е не по-малко от 1500 лв.

Раздел III
Възнаграждения по граждански и административни дела за една инстанция

Чл. 7. (1) За защита по граждански дела възнагражденията са следните:

1. за трудови дела – за отмяна на уволнение (чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ) или за възстановяване на работа (чл. 344, ал. 1, т. 2 КТ), когато искът е предявен самостоятелно – не по-малко от размера на минималната работна заплата за страната към момента на сключване на договора за правна помощ или на определяне на възнаграждението по реда на чл. 2; за други неоценяеми искове – 200 лв.; за трудови дела с определен интерес – съобразно ал. 2;
2. за прекратяване на брак по исков ред – 600 лв., а за развод по взаимно съгласие – 400 лв., като при уреждане на имуществени отношения за изготвяне на споразумението се прилага и чл. 6, т. 8;
3. за бащинство и оспорване на бащинство – 500 лв.;
4. за други неоценяеми искове – 300 лв.;
5. за охранителни производства и производство за обезпечение на доказателства – 300 лв.;
6. на адвоката повереник на ответник по дело за издръжка – 300 лв.;
7. в производства по частни жалби – 1/3 от минималния размер за една инстанция според предмета на делото и интереса на страната, но не по-малко от предвиденото в чл. 11.
8. за образуване и защита в производство по поправка на очевидна фактическа грешка – 200 лв.
9. за процесуално представителство, защита и съдействие по дела за поставяне под запрещение – 500 лв.
10. за производства по Търговския закон по иск на съдружник или акционер срещу дружеството – 800 лв.

(2) За защита по дела с определен интерес възнагражденията са следните:

 1. при интерес до 1000 лв. – 300 лв.;
2. при интерес от 1000 до 5000 лв. – 300 лв. + 7 % за горницата над 1000 лв.;
3. при интерес от 5000 до 10 000 лв. – 580 лв. + 5 % за горницата над 5000 лв.;
4. при интерес над 10 000 лв. – 830 лв. + 3 % за горницата над 10 000 лв.
5. при интерес от 100 000 лв. до 1 000 000 лв. – 3530 лв. плюс 2 % за горницата над 100 000 лв.
6. при интерес от 1 000 000 лв. до 10 000 000 лв. – 21 530 лв. плюс 1 % за горницата над 1 000 000 лв.
7. при интерес над 10 000 000 лв. – 111 530 лв. плюс 0,5 % за горницата над 10 000 000 лв.

 

(3) За защита по дела за несъстоятелност възнаграждението се изчислява на базата на стойността на предявените вземания по методиката на ал. 2, но не по-малко от 800 лв. За изготвяне на молба за предявяване на вземане, както и за изготвяне на възражение против предявено или прието вземане в производство по несъстоятелност, без процесуално представителство, възнаграждението е в размер 1/2 от предвиденото по ал. 2, но не по-малко от 400 лв.

(4) За защита по дела за делба възнаграждението се определя съобразно интереса на представляваната страна според правилата на ал. 2, но не по-малко от 600 лв. за всяка фаза. (изкл. при земеделски земи не по-малко от 300 лв. за всяка фаза)

(5) За процесуално представителство, защита и съдействие по искове по чл. 7576 и 108 ЗС  възнаграждението се определя съобразно интереса на представляваната страна според правилата на ал. 2, но не по-малко от 400 лв. за движими вещи и не по-малко от 600 лв. за недвижими имоти или вещни права върху тях.
(6)  За процесуално представителство, защита и съдействие по дела за съществуване, за унищожаване или за разваляне на договори и за сключване на окончателен договор с предмет вещни права върху недвижими имоти възнаграждението се определя съобразно интереса на представляваната страна според правилата на ал. 2, но не по-малко от 600 лв.

(7) За процесуално представителство, защита и съдействие в производства за обезпечаване на бъдещ иск, в производства по издаване на изпълнителен лист по чл. 405, ал. 3 и 4 ГПК и в производства за издаване на заповед за изпълнение възнаграждението се определя по правилата на ал. 2 на базата на половината от стойностите на претендираните суми.

(8) При защита по дела с повече от две съдебни заседания за всяко следващо заседание се заплаща допълнително по 100 лв.

Чл. 8. За процесуално представителство, защита и съдействие по административни дела с определен материален интерес възнаграждението е:

1. при интерес до 1000 лв. – 300 лв.;
2. при интерес от 1000 до 5000 лв. – 300 лв. плюс 7 % за горницата над 1000 лв.;
3. при интерес от 5000 до 10 000 лв. – 580 лв. плюс 5 % за горницата над 5000 лв.;
4. при интерес от 10 000 до 100 000 лв. – 830 лв. плюс 3 % за горницата над 10 000 лв.;
5. при интерес от 100 000 до 1 000 000 лв. – 3530 лв. плюс 1 % за горницата над 100 000 лв.;
6. при интерес от 1 000 000 до 10 000 000 лв. – 12 530 лв. плюс 0,3 % за горницата над 1 000 000 лв.;
7. при интерес над 10 000 000 лв. – 39 530 лв. плюс 0,1 % за горницата над 10 000 000 лв.

(2) За процесуално представителство, защита и съдействие по административни дела без определен материален интерес:

1. за дела по Закона за устройство на територията и Закона за кадастъра и имотния регистър – 600 лв.
2. за дела по Кодекса за социално осигуряване – 350 лв.
3. за дела по Закона за Министерството на вътрешните работи – 400 лв.
4. за дела по Закона за националната стандартизация – 350 лв.
5. за дела по глава единадесета от Закона за обществените поръчки – 700 лв.; в производства по обжалване на крайния акт по чл. 108, т. 1 – 3 ЗОП възнаграждението се определя съобразно чл. 8, ал. 1 върху интереса.
6.  за дела по Закона за българските лични документи – 400 лв.;
7.  за дела по Закона за подпомагане на земеделските производители– 500 лв.

(3)  За процесуално представителство, защита и съдействие по административни дела без определен материален интерес, извън случаите по ал. 2, възнаграждението е 500 лв.
(4) За отмяна на заповед за прекратяване на служебно правоотношение възнаграждението се определя по правилата на чл. 7, ал. 1, т. 1, буква “а”.

Чл. 9. За изготвяне на искова молба и писмен отговор по искова молба, на въззивна жалба и отговор по въззивна жалба, без процесуално представителство, както и за проучване на гражданско дело и приподписване на касационна жалба по чл. 284, ал. 2 ГПК, когато не е изготвена от приподписващия адвокат, възнаграждението е в размер 75 % от възнаграждението по чл. 7 или 8, но не по-малко от 300 лв.
(2) За изготвяне на касационна жалба с основания за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК без процесуално представителство възнаграждението е в размер 75 % от възнаграждението по чл. 7 или 8, но не по-малко от 600 лв.
(3) За изготвяне на отговор по касационна жалба с основания за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК без процесуално представителство възнаграждението е в размер 75 % от възнаграждението по чл. 7 или 8, но не по-малко от 500 лв.
(4) За изготвяне на молба за отмяна на влязло в сила решение без процесуално представителство  възнаграждението е в размер 75 % от възнаграждението по чл. 7 или 8, но не по-малко от 300 лв. Когато адвокатът се явява в съдебно заседание, възнаграждението е не по-малко от 500 лв.

(5)  За изготвяне на жалби до Европейския съд по правата на човека в Страсбург, както и за изготвяне на искане за преюдициални запитвания до Съда на Европейския съюз в Люксембург без процесуално представителство възнаграждението е не по-малко от 1200 лв.
(6)  За изготвяне на жалба по Закона за обществените поръчки, писмен отговор, възражение по такава жалба без процесуално представителство пред Комисията за защита на конкуренцията или Върховния административен съд възнаграждението е в размер 75% от възнаграждението, определено по реда на чл. 8, но не по-малко от 300 лв.
(7)  За изготвяне на възражение пред контролиращ орган или жалба до съд по финансови корекции по проекти, свързани с разходване на европейски средства или оперативни програми без процесуално представителство, възнаграждението е в размер 75% от възнаграждението, определено по реда на чл. 8, но не по-малко от 300 лв.

Чл. 10. За защита по изпълнително дело възнаграждението е:
1. за образуване на изпълнително дело – 200 лв.;
2. за водене на изпълнително дело и извършване на действия с цел удовлетворяване на парични вземания – 1/2 от съответните възнаграждения, посочени в чл. 7, ал. 2. Хонорарът се дължи за водене на делото в рамките на две календарни години. За всяка следваща година възнаграждението се определя по договаряне.
3. при защита по изпълнителни дела, които имат за предмет въвод или опразване на недвижим имот – 1/2 от възнагражденията, определени в чл. 7, ал. 2, на база стойността на имота;
4. за извършване на изпълнителни действия извън посочените посочените в т. 2 и 3 – 200 лв.        5. за обжалване на действията на съдебен изпълнител – 200 лв., а когато жалбата се разглежда в открито заседание – 300 лв.; същото възнаграждение се дължи и на процесуалния представител на длъжника.

 Чл. 11. За съдебни поръчки, за изготвяне на частни жалби, за обжалване на действията на съдия-изпълнителя или на нотариуса или на откази за вписване в Агенцията по вписванията или друг регистър възнаграждението е 200 лв., а когато жалбите се разглеждат в открито заседание – 300 лв.

* Забележка: В посочените суми не се включват разходите, които адвокатът е направил за пътуване в друго населено място извън кантората му. Същите се заплащат от клиента авансово или след представяне на разходен документ.