Contact / Контакт
+359 889 66 44 86

Цени

НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ
НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ – извадка
6Чл.5. Адвокатите могат да оказват безплатна правна помощ на:
1. материално затруднени лица;
2. лица, които имат право на издръжка;
3. близки и роднини, както и на юристи.

Раздел II
Възнаграждения за съвет, справки, изготвяне на книжа и договори

Чл. 6. Възнагражденията за съвет, справка, изготвяне на книжа и договори са следните:

1. за устен съвет и справка в съдебни и административни места и др. – 20 лв.;
2. за писмена консултация – 40 лв.;
3. за проучване на дело с даване на мнение по него или правно становище – 60 лв.;
4. за тъжби до прокуратурата и полицията – 50 лв.
5. за нотариални покани, за молба за приемане или отказ от наследство, за изготвяне на книжа за нотариално вписване, за молба за опрощаване на дължими суми и за други молби – 50 лв.;
6. за молба за отказ или възстановяване на българско гражданство – 200 лв.;
7. за съставяне на завещание – 150 лв.;
8. за съставяне на: писмен договор, нотариални актове за собственост, продажба, замяна, дарение, ипотека, суперфиция и сервитути, извънсъдебна спогодба, както и за извършване и съставяне на акт по обстоятелствена проверка на база цената на съответния договор или акт:

а) при интерес до 1000 лв. – 50 лв.;
б) при интерес от 1000 до 10 000 лв. – 150 лв. + 1 на сто за горницата над 1000 лв.;
в) при интерес от 10 000 до 50 000 лв. – 250 лв. + 0,5 на сто за горницата над 10 000 лв.;
г) при интерес от 50 000 до 100 000 лв. – 500 лв. + 0,2 на сто за горницата над 50 000 лв.;
д) при интерес над 100 000 лв. – 700 лв. + 0,1 на сто за горницата над 100 000 лв.;

9. за учредяване, регистриране и вписване на промени в съответния регистър на:

а) едноличен търговец – 150 лв.;
б) събирателно дружество – 180 лв.;
в) командитно дружество – 200 лв.;
г) дружество с ограничена отговорност – 300 лв.;
д) акционерно дружество – 600 лв.;
е) кооперативно сдружение – 250 лв.;
ж) жилищностроителна кооперация – 250 лв.;
з) фондации и сдружения с нестопанска цел – 350 лв.;

10. за преобразуване на търговско дружество по реда на глава шестнадесета от Търговския закон, предвидените в т. 9 букви „б“ – „д“ възнаграждения се увеличават с 50 на сто;

11. за текуща правна помощ по договор с юридическо лице или едноличен търговец – 400 лв. месечно; за процесуално представителство, защита и съдействие по дела, както и за изготвянето на книжа по чл. 6, т. 3 – 5, т. 8 – 9 от наредбата по възлагане от съответното юридическо лице или едноличен търговец на адвоката се дължи отделно възнаграждение съгласно тази наредба;

12. за уговорена почасова консултантска дейност 60 лв. на час.

Раздел III
Възнаграждения по граждански и административни дела за една инстанция

Чл. 7. (1) За защита по граждански дела възнагражденията са следните:

1. за трудови дела – за отмяна на уволнение (чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ) или за възстановяване на работа (чл. 344, ал. 1, т. 2 КТ), когато искът е предявен самостоятелно – не по-малко от размера на минималната работна заплата за страната към момента на сключване на договора за правна помощ или на определяне на възнаграждението по реда на чл. 2; за други неоценяеми искове – 200 лв.; за трудови дела с определен интерес – съобразно ал. 2;
2. за прекратяване на брак по исков ред – 600 лв., а за развод по взаимно съгласие – 400 лв., като при уреждане на имуществени отношения за изготвяне на споразумението се прилага и чл. 6, т. 8;
3. за бащинство и оспорване на бащинство – 500 лв.;
4. за други неоценяеми искове – 300 лв.;
5. за охранителни производства и производство за обезпечение на доказателства – 300 лв.;
6. на адвоката повереник на ответник по дело за издръжка – 300 лв.;
7. в производства по частни жалби – 1/3 от минималния размер за една инстанция според предмета на делото и интереса на страната, но не по-малко от предвиденото в чл. 11.
8. за образуване и защита в производство по поправка на очевидна фактическа грешка – 200 лв.

(2) За защита по дела с определен интерес възнагражденията са следните:

1. при интерес до 1000 лв. – 300 лв.;
2. при интерес от 1000 до 5000 лв. – 300 лв. + 7 % за горницата над 1000 лв.;
3. при интерес от 5000 до 10 000 лв. – 580 лв. + 5 % за горницата над 5000 лв.;
4. при интерес над 10 000 лв. – 830 лв. + 3 % за горницата над 10 000 лв.

(3) За защита по дела за несъстоятелност възнаграждението се изчислява на базата на стойността на предявените вземания по методиката на ал. 2, но не по-малко от 800 лв.

(4) За защита по дела за делба възнаграждението се определя съобразно интереса на представляваната страна според правилата на ал. 2, но не по-малко от 800 лв.

(5) За процесуално представителство, защита и съдействие в производства за обезпечаване на бъдещ иск, в производства по издаване на изпълнителен лист по чл. 405, ал. 3 и 4 ГПК и в производства за издаване на заповед за изпълнение възнаграждението се определя по правилата на ал. 2 на базата на половината от стойностите на претендираните суми.

Чл. 8. За процесуално представителство, защита и съдействие по административни дела с определен материален интерес възнаграждението е:

1. при интерес до 1000 лв. – 300 лв.;
2. при интерес от 1000 до 5000 лв. – 300 лв. плюс 7 % за горницата над 1000 лв.;
3. при интерес от 5000 до 10 000 лв. – 580 лв. плюс 5 % за горницата над 5000 лв.;
4. при интерес от 10 000 до 100 000 лв. – 830 лв. плюс 3 % за горницата над 10 000 лв.;
5. при интерес от 100 000 до 1 000 000 лв. – 3530 лв. плюс 1 % за горницата над 100 000 лв.;
6. при интерес от 1 000 000 до 10 000 000 лв. – 12 530 лв. плюс 0,3 % за горницата над 1 000 000 лв.;
7. при интерес над 10 000 000 лв. – 39 530 лв. плюс 0,1 % за горницата над 10 000 000 лв.

(2) За процесуално представителство, защита и съдействие по административни дела без определен материален интерес:

1. за дела по Закона за устройство на територията и Закона за кадастъра и имотния регистър – 600 лв.;
2. за дела по Кодекса за социално осигуряване – 350 лв.;
3. за дела по Закона за Министерството на вътрешните работи – 400 лв.;
4. за дела по Закона за Българския държавен стандарт – 350 лв.;
5. за дела по глава единадесета от Закона за обществените поръчки – 500 лв.

(3) За отмяна на заповед за прекратяване на служебно правоотношение възнаграждението се определя по правилата на чл. 7, ал. 1, т. 1, буква „а“.

Чл. 9. За изготвяне на въззивна жалба, отговор по въззивна жалба и изготвяне на писмен отговор по искова молба без явяване в съдебно заседание, както и за проучване на гражданско дело и приподписване на касационна жалба по чл. 284, ал. 2 ГПК, когато не е изготвена от приподписващия адвокат, възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението по чл. 7 или 8, но не по-малко от 300 лв.
(2) За изготвяне на касационна жалба с основания за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК без явяване в съдебно заседание възнаграждението е в размер 75 % от възнаграждението по чл. 7 или 8, но не по-малко от 600 лв.
(3) За изготвяне на отговор по касационна жалба с основания за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК без явяване в съдебно заседание възнаграждението е в размер 75 % от възнаграждението по чл. 7 или 8, но не по-малко от 500 лв.
(4) За изготвяне на молба за отмяна на влязло в сила решение без явяване в съдебно заседание възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението по чл. 7 или 8, но не по-малко от 300 лв. Когато адвокатът се явява в съдебно заседание, възнаграждението е не по-малко от 500 лв.

Чл. 10. За защита по изпълнително дело възнаграждението е:
1. за образуване на изпълнително дело – 200 лв.;
2. за водене на изпълнително дело и извършване на действия с цел удовлетворяване на парични вземания – 1/2 от съответните възнаграждения, посочени в чл. 7, ал. 2. Хонорарът се дължи за водене на делото в рамките на две календарни години. За всяка следваща година възнаграждението се определя по договаряне.
3. при защита по изпълнителни дела, които имат за предмет въвод или опразване на недвижим имот – 1/2 от възнагражденията, определени в чл. 7, ал. 2, на база стойността на имота;
4. за извършване на изпълнителни действия извън посочените случаи – 200 лв.

Чл. 11. За съдебни поръчки, за изготвяне на частни жалби, за обжалване на действията на съдия-изпълнителя или на нотариуса или на откази за вписване в Агенцията по вписванията или друг регистър възнаграждението е 200 лв., а когато жалбите се разглеждат в открито заседание – 300 лв.

* Забележка: В посочените суми не се включват разходите, които адвокатът е направил за пътуване в друго населено място извън кантората му. Същите се заплащат от клиента авансово или след представяне на разходен документ.